ŠTA JE L L L T?

LLLTfototerapija se odnosi na korišćenje fotona u netermalnoj zoni zračenja kako bi postigao biološku aktivnost.Mehanizam LED terapije ubraja apsorpciju specifičnog radiotalasa od svetla koje pruža fotoakceptorni molekul,koji može biti endogeno produkovan ili sintetizovan i/ili aplikovan egzogeno na pacijenta. Zračenje fotoakceptora generiše stvaranje citotoksičnog kiseoničnog omotača.

Kaskada ćelijskog odgovora na inicirano rezultira modulacijom funkcija ćelije, ćelijskom proliferacijom i verovatnim obnavljanjem kompromitovanih ćelija. Ovaj proces „poboljšanja ćelijske funkcije“ se zove FOTOBIOMODULACIJA.

LLLT koristi ili koherentan izvor svetlosti (laser),ili nekoherentan izvor svetlosti zaviseći od filtera lampi ili niskoemitujuće diode(LED) ili ponekada kombinacijom oba. Glavni medicinski aplikatori LLLT-a su smanjivanje bola i inflamacije, obnova kože i promocija regeneracije različitih koža i nerava i prevencija oštećenja kože u situaciji u kojoj će se najverovatnije pojaviti.

U poslednjih nekoliko dekada,neablativne laserske terapije bile su korišćene učestalo za tretman finih bora, starijih koža i ožiljaka a proces je poznat kao FOTOREJUVENACIJA.

Mnogo češće se ovaj pristup koristio za inflamatorne akne.

LLLT uključuje izlaganje ćelija ili tkiva niskim nivoima crvene i blizu infracrvene svetlosti. Ovaj proces se odnosi kao nizak talas zato što energija ili snaga gustine uključene su niske komparacije prema drugim formama laser terapije kao što su ablacija,sečenje i toplotna koagulacija tkiva. Skoro, medicinski tretman LLLT-om u različitim intenzitetima je pokazao stimulativno ili inhibirajuće dejstvo na niz ćelijskih procesa.

Očigledno LLLT ima širok spektar efekata na molekularnom,ćelijskom i tkivnom nivou. Osnovni biološki mehanizam iza efekata LLLT je zamišljen da prolazi apsorpciju IC i NIC (near infra red) svetla na nivou mitohondrijalnih hromofora,posebno citohromi C –oksidaze(CCO) koja se nalazi u respiratornom lancu unutar mitohondrija i verovatno fotoakceptora u plazma membrani ćelija.

Povremeno kaskada događaja se pojavi u mitohondriji navodeći na biostimulaciju različitih procesa i apsorpcija spektra koji obuhvata za CCO u različitim oksidacionim stanjima gde je nađeno da je vrlo sličan dejstvu spektra za biološki odgovor na svetlo.Hipoteza je da ova apsorpcija svetlosne energije može izazvati fotodisocijaciju inhibicije nitrikoksid od CCO do enzimske aktivnosti electron transporta mitohondrijalnog disanja i stvaranja ATP-a(energije).Ishod svega je ćelijska proliferacija,opstanak ,regeneracija tkiva i oporavak.

LLLT ima širok spektar aplikacija koje se koriste u dermatologiji posebno u situacijama gde se stimuliše ozdravljenje, redukcija inflamacije,redukuje izumiranje ćelija I rejuvenaciju kože.

EFEKTI L L L T

1.OBNAVLJANJE RANA I OPORAVAK KOŽE

LED kao novi izvor netermalne svetlosti ,kao neablativna rejuvenacija kožepokazao se kao vrlo efektan način poboljšanja kvaliteta kože,smanjenja bora I poboljšanja elastičnosti kože.Prvi radovi ,još 1987.godine pokazali su uvećano stvaranje pro-kolagena,kolagena,osnovnog faktora rasta fibroblasta(b FGF ) i,proliferaciju fibroblasta nakon ekspozicije niskoenergetskoj laserskoj iradijaciji in vitro I in vivo u animalnim modelima.

L L L T je poznata metoda za povećanje mikrocirkulacije ,vaskularnu perfuziju u koži, promene na nivou faktora rasta trombocita i TGF-beta1, inhibira ćelijsku apoptozu (izumiranje).

Crvena svetlost ubrzava degranulaciju mast ćelija i uvećava sintezu faktora rasta fibroblasta iz fotoaktiviranih makrofag-like ćelija. Iradijacija niskim nivoima crvene svetlosti indukuje oslobađanje faktora rasta iz makrofaga I značajno ubrzava zarastanje rana.

2. AKNE

Uzročnici pojave akni su:folikularna hiperkornifikacija(začepljenje),povećana produkcija sebuma(dejstvo androgenih hormona),kolonizacija Propionibacterium acnes I inflamacija.

Propionibacterium acnes ima ključnu ulogu u dejstvu na triglyceride u koži i oslobađanje citokina okidača inflamatorne reakcije i dovodi do keratinizacije infundibuluma.

FOTOTERAPIJA se preporučuje kao dodatno terapeutsko sredstvo,uz ostale dermatološke procedure I kućnu negu /lečenje.

U nekoliko radova je pokazano da kombinacija plave kao antibakterijske svetlosti i crvene svetlosti kao antiinflamatorne ima sinergistično dejstvo-u tretmanu akni.

3. OPEKOTINE

Koristi se za tretman akutne opekotine od sunca u protokolu 1-2 puta dnevno tokom tri uzastopna dana .Smanjuje xcrvenilo,otok,pečenje I ljuspanje kože.

Smanjuje opekotine nastale primenom laser ate se savetuje da se koristi u kombinaciji sa njima radi smanjenja neželjenih efekata.

Značajno ubrzava zarastanje.

4. OPADANJE KOSE

Ciklus rasta dlake odlikuje tri faze:anagena-faza aktivnog rasta,telogena-faza mirovanja I katagena-faza gubitka dlake.

Androgeno opadanje kose zavisi od nivoa derivate testosterone u koži-DHT.Veruje se da LLLT poboljšava cirkulaciju na nivou skalpa I stimuliše metabolizam u katagenim I telogenim folikulima što rezultira produkcijom anagene dlake.

U teoriji, fotoni svetlosti deluju na citohrom C oksidazu dovodeći do produkcije ATP-adenozin tri fosfata.Konvertuje se u ciklični AMP u ćelijama folikula dlake ,oslobađajući energiju i stimulišući metaboličke procese neophodne za rast kose.

Oslobađanje nitric oksida iz ćelija void u povećanje vaskularizacije u skalpu I snabdevanje nutrijentima I kiseonikom u korenu dlake.

Naglo uvećanje DHT je sprečeno.